TRUCA GRATIS 900 90 81 30. DESPATXOS A TOT ESPANYA.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

La situació de crisi a Espanya ha generat que en moltes famílies baixin els seus ingressos mensuals, amb la qual cosa, arribar a final de mes cada vegada es fa més difícil, si és el teu cas, si guanyes menys que quan vas signar la hipoteca, has de sol·licitar un reajustament de la teva quota.

Sabem com aconseguir-negociant amb els serveis centrals del teu banc (quan el director de l’oficina ja no pot ajudar-te), o com aconseguir cancel·lar els teus deutes si no pots pagar-les, no és broma !!!

No és just que et baixin la quota de la hipoteca? i sobretot, si els bancs entren en Crisi es rescaten amb els diners de tots

A tu qui et rescata?

Doncs ara sí que és possible, amb la Llei de la Segona Oportunitat.

En què consisteix la llei de la segona oportunitat?
L’única manera legal de cancel·lar els deutes si no podem pagar-les.

Es poden acollir famílies i autònoms amb problemes financers, que no puguin fer front als seus compromisos de pagament.

Introduïda a Espanya pel Reial decret llei 1/2015 de 27 de febrer, aquest mecanisme preveu un sistema de remissió de deutes per a aquells deutors de bona fe que mereixen una segona oportunitat per haver-se vist entrampats amb un deute que difícilment podran pagar, bé pel fracàs del seu negoci o empresa o per la situació de no retorn assumida a causa d’un sobreendeutament financer.

Efectivament, el mecanisme de Segona Oportunitat introduït pel Reial decret llei 1/2015, i modificat al juny de l’any 2015, permet al deutor de bona fe poder arribar a remetre (deixar de pagar) fins al 100% dels passius ordinaris i subordinats dels que sigui titular, no sense abans donar l’oportunitat als seus creditors de seure a parlar. És important tenir en compte la nota de subsidiarietat d’aquesta mesura, així com la necessarietat de liquidar el patrimoni de l’deutor.

Aquest procés s’ha habilitat per mitjà d’aquesta darrera reforma de la Llei Concursal, mitjançant l’article 178 bis de el mateix cos legal, dins el capítol previst per als efectes de la conclusió el concurs, després l’obtenció de l’benefici d’exoneració de l’passiu insatisfet o segona oportunitat passa necessàriament per un concurs de creditors o, per a aquest cas, el concurs consecutiu

 

Què puc fer per poder beneficiar-me de la mesura de Segona Oportunitat?
Cal començar per un expedient d’acord Extrajudicial de Pagaments.

Es tracta d’un procés preconcursal pensat per aconseguir una mediació prèvia a l’concurs de persones naturals o autònoms.

La fi d’aquest procediment és ni més ni menys que «seure a parlar», és a dir, convocar una reunió amb els creditors que es puguin veure afectats pel mateix per a, ajudats per un mediador concursal, arribar a acords per reestructurar el deute. La Llei preveu que duri dos mesos i de l’anterior procediment haurà de sortir un acord o en cas contrari s’anirà directament a l’concurs consecutiu.

Si bé no és necessari, el intentar, i només intentar un Acord extrajudicial de pagaments, sigui quin sigui el resultat, ens permetrà poder-nos beneficiar en un concurs de creditors consecutiu posterior exonerar el 100% de l’passiu ordinari en lloc de l’75%, després és un instrument a valorar molt positivament, tot això sense perjudici de la possibilitat de reestructurar el deute de l’sol·licitant sense haver d’acudir a l’concurs.

 

Què és un concurs de creditors?
El concurs de creditors és un procediment d’insolvència que ve a consistir en una execució general o col·lectiva de crèdits en què el deutor o concursat se sotmet a un procés judicialitzat subjecte a una sèrie de principis per a trobar el just equilibri entre la protecció dels creditors i la viabilitat de l’empresa o deutor concursat.

El concurs de creditors permet habilitar vies per facilitar els convenis entre el deutor i els seus creditors per aconseguir reflotar la situació mitjançant quitaments o esperes; o en el cas que no sigui possible liquidar ordenadament l’actiu i procedir de la mateixa manera a el pagament dels creditors en funció de la qualitat dels seus Crèdits.

En el cas de les persones físiques i per al que ens interessa respecte de l’mecanisme de segona oportunitat, el concurs de creditors consecutiu a l’Acord extrajudicial de Pagaments serà l’entorn en què el jutge de l’Concurs, valorant totes les circumstàncies de el cas i segons el informe elaborat per una administració concursal, atorgarà o no el benefici d’exoneració de l’passiu insatisfet, rellevant a el deutor de pagar aquells passius afectes a la mateixa i per tant, permiténdole tornar a començar sense aquests deutes.

 

Què és un concurs de creditors?
El concurs de creditors és un procediment d’insolvència que ve a consistir en una execució general o col·lectiva de crèdits en què el deutor o concursat se sotmet a un procés judicialitzat subjecte a una sèrie de principis per a trobar el just equilibri entre la protecció dels creditors i la viabilitat de l’empresa o deutor concursat.

El concurs de creditors permet habilitar vies per facilitar els convenis entre el deutor i els seus creditors per aconseguir reflotar la situació mitjançant quitaments o esperes; o en el cas que no sigui possible liquidar ordenadament l’actiu i procedir de la mateixa manera a el pagament dels creditors en funció de la qualitat dels seus crèdits.

En el cas de les persones físiques i per al que ens interessa respecte de l’mecanisme de segona oportunitat, el concurs de creditors consecutiu a l’Acord extrajudicial de Pagaments serà l’entorn en què el jutge de l’Concurs, valorant totes les circumstàncies de el cas i segons el informe elaborat per una administració concursal, atorgarà o no el benefici d’exoneració de l’passiu insatisfet, rellevant a el deutor de pagar aquells passius afectes a la mateixa i per tant, permiténdole tornar a començar sense aquests deutes.

 

Quant dura el procediment?
La Llei preveu que l’Acord extrajudicial de Pagaments (fase inicial) no duri més de dos mesos.

El procés en el seu conjunt pot durar màxim 1 any, hi ha molts processos que són pràcticament immediats, en pocs mesos, en funció de l’deutor (crèdits, immobles, ingressos, etc …), i podrà reobrir en 5 anys si té «millor fortuna» (si guanya la loteria el deutor, per exemple …)

Després de la primera etapa de mediació, es passa a l’concurs consecutiu, per obtenir el benefici d’exoneració de l’passiu insatisfet.

En el procés de Segona Oportunitat, tenint en compte que s’obre directament la fase de liquidació per immediatament obrir el «incident» en què el jutge atorgarà o no aquesta mesura, ha de ser ràpid i vindrà condicionat en funció de l’actiu a liquidar, sense això, l’experiència ens diu que l’actiu en aquests casos és poc o inexistent, pel que podem convenir que el procediment, incloent tant la seva fase extrajudicial com judicial, és eminentment ràpid.

 

 

Quins requisits he de complir per beneficiar-me de l’mecanisme de segona d’oportunitat?
Els requisits per poder obtenir el benefici d’exoneració de l’passiu insatisfet o la segona oportunitat consisteixen en tots aquells paràmetres que el legislador ha considerat que atribueixen la condició de deutor de bona fe a l’concursat, es troben en l’apartat tercer de l’article 178 bis de la Llei Concursal:

1r Que el concurs (fallida familiar o personal) no hagi estat declarat culpable (pràcticament cap cas, llevat que menteixi o amagui documentació).

2n Que el deutor no hagi estat ni condemnat en sentència ferma per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors a la declaració de concurs. Si hi hagués un procés penal pendent, el jutge de l’concurs haurà de suspendre la seva decisió respecte a l’exoneració de l’passiu fins que hi hagi sentència penal ferma.

3r Que, reunint els requisits que estableix l’article 231, hagi celebrat o, al menys, intentat celebrar un acord extrajudicial de pagaments.

4t Que hi hagi satisfet en la seva integritat els crèdits contra la massa, i els crèdits concursals privilegiats i, si no hi hagués intentat un acord extrajudicial de pagaments previ, al menys, el 25 per cent de l’import dels crèdits concursals ordinaris.

5è Que, alternativament a l’apartat anterior:

i) Accepteu sotmetre a el pla de pagaments previst en l’apartat 6.
ii) No hi hagi incomplert les obligacions de col·laboració que estableix l’article 42.
iii) No hi hagi obtingut aquest benefici dins dels deu últims anys.

iv) No hi hagi rebutjat dins dels quatre anys anteriors a la declaració de concurs una oferta de treball adequada a la seva capacitat.

Un cop he aconseguit beneficiar-me de la segona oportunitat, es pot revocar?
La remissió de deutes o l’exoneració de l’passiu insatisfet serà provisional durant cinc anys, i definitiu passats aquests cinc anys. Això vol dir que durant cinc anys he de fer pagant? En absolut, simplement implica que podrà ser revocat en alguns supòsits, la majoria relacionats amb el frau.

Aquesta previsió està clarament establerta per exercir un control a posteriori i delegat als creditors de possibles abusos. D’aquesta manera, la mesura pot ser revocada a instàncies d’un creditor quan el deutor o concursat:

a) incorregués en alguna de les circumstàncies que hagués impedit la concessió de l’benefici de l’exoneració de l’passiu insatisfet.
b) Si és el cas, incomplís l’obligació de pagament dels deutes no exonerades acord amb el que disposa el pla de pagaments.
c) millorés substancialment la situació econòmica de l’deutor de manera que pogués pagar tots els deutes pendents sense detriment de les seves obligacions d’aliments, o
d) Es constatés l’existència d’ingressos, béns o drets ocultats.

Quins requisits he de complir per beneficiar-me de l’mecanisme de segona d’oportunitat?
Els requisits per poder obtenir el benefici d’exoneració de l’passiu insatisfet o la segona oportunitat consisteixen en tots aquells paràmetres que el legislador ha considerat que atribueixen la condició de deutor de bona fe a l’concursat, es troben en l’apartat tercer de l’article 178 bis de la Llei Concursal:

1r Que el concurs (fallida familiar o personal) no hagi estat declarat culpable (pràcticament cap cas, llevat que menteixi o amagui documentació).

2n Que el deutor no hagi estat ni condemnat en sentència ferma per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors a la declaració de concurs. Si hi hagués un procés penal pendent, el jutge de l’concurs haurà de suspendre la seva decisió respecte a l’exoneració de l’passiu fins que hi hagi sentència penal ferma.

3r Que, reunint els requisits que estableix l’article 231, hagi celebrat o, al menys, intentat celebrar un acord extrajudicial de pagaments.

4t Que hi hagi satisfet en la seva integritat els crèdits contra la massa, i els crèdits concursals privilegiats i, si no hi hagués intentat un acord extrajudicial de pagaments previ, al menys, el 25 per cent de l’import dels crèdits concursals ordinaris.

5è Que, alternativament a l’apartat anterior:

i) Accepteu sotmetre a el pla de pagaments previst en l’apartat 6.
ii) No hi hagi incomplert les obligacions de col·laboració que estableix l’article 42.
iii) No hi hagi obtingut aquest benefici dins dels deu últims anys.

iv) No hi hagi rebutjat dins dels quatre anys anteriors a la declaració de concurs una oferta de treball adequada a la seva capacitat.

Un cop he aconseguit beneficiar-me de la segona oportunitat, es pot revocar?
La remissió de deutes o l’exoneració de l’passiu insatisfet serà provisional durant cinc anys, i definitiu passats aquests cinc anys. Això vol dir que durant cinc anys he de fer pagant? En absolut, simplement implica que podrà ser revocat en alguns supòsits, la majoria relacionats amb el frau.

Aquesta previsió està clarament establerta per exercir un control a posteriori i delegat als creditors de possibles abusos. D’aquesta manera, la mesura pot ser revocada a instàncies d’un creditor quan el deutor o concursat:

a) incorregués en alguna de les circumstàncies que hagués impedit la concessió de l’benefici de l’exoneració de l’passiu insatisfet.
b) Si és el cas, incomplís l’obligació de pagament dels deutes no exonerades acord amb el que disposa el pla de pagaments.
c) millorés substancialment la situació econòmica de l’deutor de manera que pogués pagar tots els deutes pendents sense detriment de les seves obligacions d’aliments, o
d) Es constatés l’existència d’ingressos, béns o drets ocultats.

Sol·licita un informe de la teva situació concreta amb els nostres advocats!

Coneixem totes les opcions per trobar solucions financeres a particulars o empreses
Omple el formulari de contacte i et trucarem el més aviat possible en horari d’oficina.

També pots trucar-nos gratis a l’900 90 81 30

Ver BOE  – Boletín oficial del Estado “Sobre la Ley de la Segunda Oportunidad”

Contacta amb la centraleta de la llei de la segona oportunitat
Despatx d’advocats experts en totes les províncies d’Espanya

Contacte instantani

Sol·licita una primera reunió

Centralita

WhatsApp

Sol·licita conèixer les solucions del teu cas concret.

Et donem les Claus de la nova llei concursal segona oportunitat i l’acompanyem en el procés. Disposem d’oficines en totes les capitals de província.

Comparte en tus redes sociales

Pots sol·licitar cita a través de Whatsapp

    Deja tu consulta y te asesoraremos:

    Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web.

    RSS
    Follow by Email
    LinkedIn